چالش‌های تربیت در عصر رسانه‌ها/ چالش دوم: آثار رسانه های تصویری بر مغز

ناتوانی نوجوانان و جوانان ما در برقراری ارتباط با «کتاب»، ریشه در تصویری شدن مغزشان دارد. حسین غفاری

چالش‌های تربیت در عصر رسانه‌ها/ چالش دوم: آثار رسانه های تصویری بر مغز

ادامه‌ی خواندن

حکمرانی فضای مجازی در برنامه هفتم

برنامه راهبردی مصوب شورای عالی فضای مجازی نزدیک ترین سند برای انجام برنامه هفتم است. ولی در این برنامه مشاوره درست از شوراهای عالی و مشخصا شورای عالی فضای مجازی گرفته نشده است و این یکی از ضعف‌های مهم برنامه است. اگر به مرکز ملی اعتماد شود، برنامه از منظر فضای مجازی حداقل می تواند اصلاح و ارتقا پیدا کند. عزیز نجف پور آقابیگلو

حکمرانی فضای مجازی در برنامه هفتم

ادامه‌ی خواندن